Privacy verklaring

  1. Home
  2. Privacy verklaring

Privacy Policy van Autototaalfriesland.nl

Autototaalfriesland  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autototaalfriesland  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dan pas na toestemming van u.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autototaalfriesland  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen

hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, medewerkers of leveranciers Persoonsgegevens van klanten, medewerkers of leveranciers worden door Autototaalfriesland  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden, zoals het aangaan van een overeenkomst, het versturen van de facturen .

– Communicatie over de opdracht/overeenkomst,  en uitnodigingen hetzij schriftelijk, mondeling of via de app.

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autototaalfriesland kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam en adres

-Geslacht

-Geboortedatum

-Mailadres

-Telefoonnummer

-Werkadres en telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Autototaalfriesland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke termijn van 7 jaar, na afloop van de overeenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk

is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zoals Belastingdienst en Administratie verwerking Extern .

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de eventuele Verzekering .

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Autototaalfriesland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Alle persoonlijke gegevens op

papier  worden verwijderd na afloop van de overeenkomst. De gegevens met betrekking tot de facturatie worden na de wettelijke termijn van 7 jaar verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Autototaalfriesland  van uw gegevens kennis kunnen

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– Er gebeurt een automatische update en installatie van de beveiliging en de virusscanners

van onze systemen.

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten.

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag.

Contactgegevens :

Autototaalfriesland
De Werf 36
8401 JE
Gorredijk

Mailadres : info@autototaalfriesland.nl
Mobiel: 06-29096306
Contactpersoon: Robbin Slootheer